اطلاعات واریز وجه

اطلاعات حساب بانك شهر، بنام فرشید صالحی

شبا : IR200610000000001002353059 

شماره كارت : 5047061035292586

اطلاعات حساب بانك سامان، بنام فرشید صالحی

شبا : IR040560083780001195305001

شماره كارت : ‎6219861943633733